VIURE A FONS | CICLE C – XXXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

31 octubre 2022

LC 20, 27-38

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. [Per això li proposaren aquesta qüestió: «Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, per donar descendència al seu germà. Doncs bé: hi havia set germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer, i així fins al setè es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels set serà l’esposa? Perquè tots set s’hi havien casat.»] Jesús els respongué: «En el món present els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen.»

El misteri últim de la vida exigeix alguna resposta.

En una ocasió, E. Chillida deia: «De la mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu que és limitada».

Des dels límits i la foscor de la raó humana, els creients ens obrim amb confiança al misteri de Déu. La invocació del salmista ho diu tot: «Déu meu, en Tu confio, no quedi jo defraudat» (Sal 25, 1-2).

L’única cosa que aguanta al creient és la seva fe en el poder salvador d’aquest Déu que, segons Jesús, «no és Déu de morts, sinó de vius». Déu no és només el creador de la vida; és el ressucitador que la porta a la seva plenitud

El Credo dels Fets

Creiem en el Déu viu i veritable,
Pare de nostre Senyor, Jesucrist.
Ha estat ell qui li ha donat la força de l’Esperit Sant,
per això ha passat entre nosaltres fent el bé,
i cridant a la llibertat els qui estaven sota el poder del mal,
perquè Déu era amb ell.
Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre,
al·leluia, al·leluia !
Condemnat a mort
i mort clavat en creu,
al tercer dia Déu l’ha ressuscitat
i s’ha deixat veure dels seus apòstols,
partint el pa i menjant amb ells
després de ressuscitar d’entre els morts.
Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre,
al·leluia, al·leluia !
Ells ens ha manat que anunciéssim a tots els pobles
que li ha estat donat tot el poder
i que Déu l’ha posat de jutge de vius i morts.
Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre,
al·leluia, al·leluia !
Tothom qui creu en Jesucrist ha ressuscitat d’entre els morts
rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.
Els qui han estat batejats en la mort de Crist,
són ja des d’ara fills de Déu,
i Déu els estima en el Fill ressuscitat d’entre tants morts.
Ha ressuscitat el Crist, Senyor nostre,
al·leluia, al·leluia !

Todo el que cree en Jesucristo ha resucitado de entre los muertos
recibe el perdón de los pecados gracias a su nombre.
Quienes han estado bautizados en la muerte de Cristo,
son ya en desde ahora hijos de Dios,
y Dios los ama en el Hijo resucitado de entre tantos muertos.
Ha resucitado Cristo, Señor nuestro,
aleluya, aleluya!

Tres coses en la teva vida

Tres coses són irrevocables en la teva vida…
El temps… les paraules… i les oportunitats.
Tres coses no pots negar a la teva Vida …
la Serenor… l’Honestedat… i l’Esperança.
Tres coses deterioren la teva vida…
L’Egoisme… l’Arrogància… i l’Enuig.
Tres coses on no hi pots influir…
Els teus somnis… el teu èxit… i el teu destí.
Tres tresors omplen la teva vida…
L’amor… l’autoestima… la pau interior.