Ambient Segur

Perquè aquests casos, en totes les seves formes, no es produeixin més, es necessita una contínua i profunda conversió dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces que involucrin a tothom en l’Església, de manera que la santedat personal i el compromís moral contribueixin a promoure la plena credibilitat de l’anunci evangèlic i l’eficàcia de la missió de l’Església. Per tant, és bo que s’adoptin a nivell universal procediments dirigits a prevenir i combatre aquests crims que traeixen la confiança dels fidels.

 

 

Motu Proprio “Vox estis lux mundi”, 9 maig 2019.

Codi de conducta per a la protecció de menors i

adults vulnerables

Els «Salesians de Don Bosco» realitzen la seva missió educativo-pastoral en favor dels joves des d’un conjunt d’obres educatives animades per comunitats salesianes amb una diversitat d’ambients i serveis (escoles, centres juvenils, parròquies, plataformes socials, esports, activitats culturals i recreatives, etc.). 

 

La nostra missió està destinada, majoritàriament, a menors d’edat i també a adults vulnerables. Considerem menors d’edat a les persones menors de 18 anys; i adults vulnerables, a les persones de menys de 18 anys d’edat que, per raons de discapacitat, malaltia o pel context en què es troben, són o poden ser incapaços de protegir-se a si mateixes de potencials danys o situacions d’explotació.

 

L’estil educatiu salesià es fonamenta en el Sistema Preventiu de Don Bosco. Aquest sistema està basat en l’amor com a força alliberadora, la raó des de la racionalitat en les propostes educatives i la religió sustentada en la fe en Déu com a font de sentit. Tot el personal de les Cases de la Inspectoria està cridat a desenvolupar aquest sistema per a la promoció integral de la infància i la joventut que se’ls confia.

Des d’aquest esperit preventiu, s’ofereix el present Codi de Conducta per a la protecció davant pràctiques abusives, amb la intenció que, en les presències educativo-pastorals de les Inspectories Salesianes, tots els agents educatius i tota persona en contacte amb menors i adults vulnerables es comprometin a garantir-los un espai segur, un tracte digne i un ambient positiu de creixement personal integral.

Protocol d’actuació per a la protecció de menors i adults vulnerables a les cases salesianes de la Inspectoria

A la Inspectoria Salesiana «Maria Auxiliadora», a més del Codi de Conducta per a la Protecció de Menors i Adults Vulnerables, hi ha el present protocol d’actuació. Té com a objectiu indicar de quina manera i amb quins instruments ha de ser conegut, respectat i complert el Codi per tot el personal de la Inspectoria en cadascuna de les Cases / Obres Salesianes en què aquesta desenvolupa la seva missió educativo-pastoral i com cal procedir quan es produeix una actuació contrària a aquest.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

FINALITAT I PROCEDIMENT

DEL CANAL DE DENÚNCIA

Des d’una mirada àmplia i oberta a la realitat de la vida quotidiana d’una Casa Salesiana, entenem per Canal de Denuncia el conjunt de mitjans utilitzats per a la comunicació directa de qualsevol incident o situació que vagi en contra de la promoció dels valors ètics i la protecció dels menors i adults vulnerables, segons el que estableix el Codi de Conducta de la Inspectoria Salesiana «Maria Auxiliadora» o en qualsevol dels documents que, amb aquesta finalitat, estan reconeguts en cadascuna de les entitats que formen part de la missió educativa salesiana i que tenen la seva seu en aquesta Casa.

 

En concret, i tal com es recull en el punt 3.5. de el Codi de Conducta, el Canal de Denúncia serveix per comunicar les conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació d’aquest

CANAL DE LA DENÚNCIA

  • Mitjançant conversa verbal i privada amb la Direcció de la Casa o les persones responsables de les entitats que formen part de la missió educativa salesiana i que en tenen la seva seu en aquesta Casa.
  • Un canal físic (bústia o similar) en un lloc accessible.
  • Mitjançant comunicació escrita a una adreça de correu electrònic institucional. 

Aquesta adreça, ambienteseguro@salesianos.edu , donarà accés a un formulari per recollir la informació que, des de la Comissió es consideri necessària per a formular la denúncia de qualsevol fet dels que citen en el punt 3.5. de el Codi de Conducta.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Comissió inspectorial

Des de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora es posa en marxa la Comissió de Protecció de menors i ambients per reafirmar el compromís amb la protecció cap a les persones menors i vulnerables, així com l’especial atenció a les víctimes d’abusos i els seus familiars.

L’àmbit de treball de la comissió és la promoció dels valors ètics, amb especial èmfasi en la protecció dels menors a través de la promoció dels drets de la infància i de la prevenció dels abusos de tota mena i la lluita contra els mateixos.

  • Fernando Miranda Ustero (Vicari – coordinador)
  • José Miguel Núñez (Educador)
  • Jesús Muñoz de Priego (Assessoria Jurídica)
  • Carlos Martín Trejo (Comunicació)
  • José Tenorio (Psicòleg)

Missió

a) Elaborar i mantenir al dia el Codi de conducta i el Protocol d’actuació per a ús dels educadors i tot el personal que treballa en l’àmbit salesià.

b) Elaborar i perfeccionar constantment el «Protocol d’acció per a casos d’infracció dels principis ètics i d’abusos de menors.

c) Tractar els casos que es presentin a la comissió, acollint les denúncies, escoltant els implicats, investigant els fets i, finalment, emetent un dictamen amb propostes d’acció (educatives, jurídiques, comunicatives …) al servei del P. Inspector.

d) Exercir el càrrec de portaveu de la Inspectoria Salesiana davant els mitjans de comunicació i la societat en general.

e) Acompanyar, per si mateixa o per altres professionals, a les persones víctimes d’abusos en tot el que necessitin per recuperar-se.

f) Proposar mesures preventives i elements de formació per a tot el personal de la Inspectoria Salesiana en els àmbits de competència de la comissió.