Sistema preventiu

Un sistema pedagògic propi

El Sistema Preventiu de Don Bosco tracta de fer que els joves es desenvolupin en un ambient educatiu on les relacions de proximitat, unes normes raonables i una preocupació pel desenvolupament integral de la persona facin d’ell o d´ella un subjecte actiu en el seu procés d’ensenyament -aprenentatge.

Els seus tres pilars

Raó

Aquest pilar o dimensió fonamental del Sistema Preventiu de Sant Joan Bosco té quatre vessants en les que pot ser entès segons Lenti (2011). D’una banda es pot entendre com a justícia on el docent i el discent estan subjectes a una norma comuna, i que han d’actuar segons la mateixa. En un segon moment aquesta dimensió vol dir la sensatesa i la raonabilitat de tot el que hi ha en el context educatiu, des de les normes que el regeixen fins l’actuació del propi educador. El tercer aspecte d’aquesta raó és tot allò que fa referència a la racionalitat. El quart i últim és el compromís de l’educand en el seu desenvolupament intel·lectual.

Religió

Per entendre aquest punt en aquest sistema educatiu cal endinsar-se en la cultura i la societat de l’època en què va ser desenvolupat. Per a Don Bosco, segons Lenti (2011), no entenia una educació deslligada de la seva formació religiosa ja que era una cosa necessària per al seu ple desenvolupament com a persona.

Podem dir que aquest pilar neix des dels valors de l’evangeli i també de la recerca de sentit que tot ésser humà realitza i desenvolupa, que és un element essencial perquè la persona pugui desenvolupar un autoconcepte, el més complet de si mateix. A més, aquest element del Sistema Preventiu implica una educació en valors que proporcioni a la persona un horitzó vital on desenvolupar-se com a ésser humà, tenint com a model i guia Jesús de Natzaret.

També aquesta paraula, religió, recull la necessitat que els educadors siguin testimonis i models del que volen transmetre, a l’igual que ho fan els creients quan busquen orientar d´altres que s’estan iniciant en aquest camí de maduresa espiritual. Això portarà a l’educador a proposar experiències significatives i personalitzades per a cada educant.

Amor

És un terme usat en italià per Don Bosco, el qual no té una traducció directa a un terme amb el mateix significat en llengua castellana. La «amorevolezza» segons Lenti (2011) és un amor fet detall, un amor que es fixa en les petites coses i treu a la llum, un amor que és tendresa demostrada i manifesta, un afecte que l’alumne percep i nota de la part del docent que es preocupa per la seva maduració i i el seu futur.

Aquest amor educatiu és preocupació, tendresa, confiança … I només des d’aquestes claus és possible que s’estableixi una relació personal, que al seu torn sigui educativa i d’ajuda, entre l’educador i l’educand. Tot això fa que l’educador, en aquest sistema, busqui el desenvolupament personal de l’educand i no només el seu desenvolupament acadèmic o professional.

El Sistema Preventiu com a Pedagogia

El Sistema Preventiu és també una metodologia pedagògica caracteritzada per:

  • La voluntat d’estar enmig dels joves compartint la seva vida, mirant amb simpatia seu món, atents a les seves veritables exigències i valors;
  • L’acollida sense condicions, que es converteix en força promocional i capacitat incansable de diàleg;
  • El criteri preventiu, que creu en la força del bé que hi ha en el jove, fins i tot en el més necessitat, i que tracta de desenvolupar-la mitjançant experiències positives de bé;
  • La centralitat de la raó, que fa raonables les exigències i les normes; que és flexibilitat i persuasió en les propostes; de la religió, entesa com a desenvolupament del sentit de Déu innat en cada persona i esforç d’evangelització cristiana; de l’amor, que s’expressa com un amor educatiu que ajuda a créixer i crea correspondència;
  • Un ambient positiu teixit de relacions personals, vivificat per la presència amorosa i solidària, animadora i promotora d’activitats dels educadors i del protagonisme dels mateixos joves;
  • Amb un estil d’animació, que creu en els recursos positius del jove.

 

El Sistema Preventiu com Pastoral

Aquesta proposta original d’evangelització juvenil prové de la trobada amb els joves on aquests es troben, tot valoritzant el patrimoni natural i sobrenatural que tot jove porta en sí mateix, en un ambient educatiu ple de vida i ric en propostes; s’actua a través d’un itinerari educatiu que privilegia els últims i els més pobres; promou el desenvolupament dels recursos positius que tenen i proposa una forma particular de vida cristiana i de santedat juvenil.

Aquest projecte original de vida cristiana s’organitza al voltant d’algunes experiències de fe, opcions de valors i actituds evangèliques que constitueixen l’Espiritualitat Juvenil Salesiana (EJS).

El Sistema Preventivo como Espiritualidad

El Sistema Preventiu troba la seva font i el seu centre en l’experiència de la caritat de Déu, que prevé a tota la humanitat amb la seva Providència, l’acompanya amb la seva presència i la salva donant la vida.

Aquesta experiència disposa a l’educador per acollir Déu en els joves, convençut que en ells Déu li ofereix la gràcia de la trobada amb Ell i el crida a servir-lo en ells, reconeixent la seva dignitat, renovant la confiança en els seus recursos de bé i educant-los per la plenitud de la vida.

Aquesta caritat pastoral crea una relació educativa a la mida de l’adolescent i de l’adolescent pobre, fruit de la convicció que tota vida, encara la més pobra, complexa i precària, té en si mateixa, per la presència misteriosa de l’Esperit, la força de l’alliberament i la llavor de la felicitat.

Albúm de fotos

Ambient Segur