Programació Anual

Ens mou l'esperança
Programació anual

INTRODUCCIÓ

A la Inspectoria Maria Auxiliadora continuem amb el que camí que ens vam marcar a l’elaboració del “Projecte Orgànic Inspectorial” i aquest any volem posar l’accent en l’opció tercera que ens parla del “sentit evangelitzador de la missió”. Perquè estem convençuts

que “Evangelitzar els joves és la primera i fonamental finalitat de la nostra missió, el nostre projecte està decididament orientat a la plena maduresa dels joves en Crist i al seu creixement en l’Església (cf. La Pastoral Juvenil Salesiana. Quadre de referència, p.142).

I aquesta línia de treball la volem desenvolupar just en una època en la que acabem de viure una situació especial, i som conscients de que “el que hem viscut en els darrers mesos és, sens dubte, una realitat que ens interpel·la i que no podem ignorar com si res no hagués succeït o si ja hagués passat” (Estrena del Rector Major 2021).

Aquestes dues idees són les que volem recollir en el lema per al curs 2021-2022: ENS MOU L’ESPERANÇA.

A partir d’aquest lema ens hem posat a treballar a totes les cases i equips de la Inspectoria per oferir uns materials que puguin ajudar a l’animació pastoral de cada una de les cases, ambients i opcions transversals. El nostre agraïment a totes les persones que han col·laborat en aquest projecte compartit.

Tot i que per generar els materials i la seva organització posterior seguim una estructura concreta que ara presentarem, la idea és que pugueu utilitzar els materials que us siguin d’interès en el moment de l’any que s’ajusti més a la vostra programació. Imagineu-ho tot com una gran biblioteca on escollim el llibre que sigui mes adequat en cada moment.

Esperem que tota aquesta feina sigui un ajut per acompanyar als joves a trobar-se amb Jesucrist i poder dir amb tota convicció que ENS MOU L’ESPERANÇA.

1. Ajudar cada salesià perquè faci del Déu de Jesucrist el centre de la seva vida i de la seva missió, per tal que visqui amb una més gran radicalitat la seva vocació sent testimoni d’esperança.

POSSIBLES ACTUACIONS

1.1 Enfortir itineraris de maduració humana i espiritual, i proporcionar formes adequades de suport als germans en dificultat.

1.2 Garantir el col·loqui amb el director, tal com s’indica en els Reglaments.

1.3 Tenir cura de la qualitat de la pregària i de les celebracions comunitàries.

1.4 Possibilitar la modalitat personalitzada d’Exercicis Espirituals.

2. Créixer en comunicació de vida, experiència de fe i vivència de la missió.

POSSIBLES ACTUACIONS

2.1 Oferir reunions comunitàries per comunicar la vida i l’experiència de fe, i per fer escrutini dels elements de la nostra consagració des de la clau del discerniment (reconèixer, interpretar, escollir).

2.2 Fomentar en comunitat una reflexió compartida de la Paraula de Déu, especialment a través de la Lectio divina.

2.3 Participar activament en el Capítol Inspectorial a través dels moments de reflexió que es proposin a les comunitats.

1. Donar un clar sentit evangelitzador a la nostra missió (cf. POI, Opció 3).

POSSIBLES ACTUACIONS

1.1. Consolidar l’Itinerari d’Educació en la Fe, amb estructures locals ben organitzades i coordinades, assegurant la formació dels animadors.

1.2 Impulsar el primer anunci evangelitzador en tots els ambients, de forma competent i actualitzada.

1.3 Oferir experiències significatives de fe i de pregària als educadors, als destinataris i a les seves famílies.

1.4 Promoure l’encontre i l’acompanyament personal i espiritual com a acció pastoral fonamental.

1.5. Integrar l’atenció pastoral de les famílies en el conjunt de la Pastoral de l’Obra Salesiana.

2. Fer de la nostra casa salesiana una família que dona testimoni de l’esperança des de l’experiència cristiana.

POSSIBLES ACTUACIONS

2.1 Treballar en els diversos ambients el lema “Ens mou l’esperança” aprofitant els materials que s’ofereixen a la web, tant per a destinataris com per a agents de pastoral.

2.2 Impulsar alguna acció conjunta de tota la casa que continuï donant respostes a necessitats sorgides de la pandèmia.

3. Participar activament en la reflexió del Capítol Inspectorial, i en la revisió i l’elaboració dels documents inspectorials (POI i PEPSI).

POSSIBLES ACTUACIONS

3.1 Donar a conèixer i estudiar els documents del Capítol General 28.

3.2 Dedicar temps, al consell de l’Obra/CEP i a l’equip local de pastoral, per conèixer la reflexió promoguda pel Capítol Inspectorial.

3.3 Implicar els equips de la casa en aquesta reflexió.

CITA DE L´ESTRENA

“La realitat ens parla d’un món que inclou en si mateix moltes notes d’inhumanitat. Però inclús en aquest món es pot viure amb actituds diverses. Hi ha qui viu en el lament, i la negativitat, amb el cor endurit. També, per fortuna i gràcia de Déu, som molts els que intentem viure moguts per un dinamisme que ens porta a cercar la Vida, a fer allò que sigui millor, a centrar-nos a viure des de l’amor i el servei (que curen per si mateixos), a treballar sota el dinamisme de l’esperança. I quan es viu mogut per l’esperança es va fent experiència que l’amor, el servei, el cor ple d’humanitat té ple sentit en un món que té també tant de deshumanització”.

 

Cita de l’evangeli

La viuda de Naïm (Lc 7,11-17): “Déu ha visitat el seu poble”

PROPOSTES DEL RECTOR MAYOR
 • Visquem l’esperança especialment en temps de dificultat i de desconcert.
 • Reconèixer-nos en el dolor de l’altre.
 • L’esperança es fa fortament present en els pobres i els exclosos.
TEMÀTIQUES QUE ES TRACTEN EN AQUEST BLOC
 • Inici de curs (acollida i presentació del lema).
 • Experiències viscudes en els cursos passats (pandèmia).
 • La situació de la «casa comuna». Ecologia integral.
 • Viure des de/veure allò positiu (mirar el món amb optimisme).
 • Situacions d’injustícia en el món i respostes que donem.
 • Injustícies que nosaltres generem i solucions.
 • La realitat de la mort. Persones santes que ens han precedit.
 • Salesians, presents entre els pobres i exclosos.
 • Advent, temps d’esperança.
 • Situacions de pobres i exclusió.
 • La solidaritat com a signe d’esperança.
 • Déu que opta pels pobres fent-se pobre.
CITA DE L´ESTRENA

“També som molts, i el món d’avui necessita d’aquests testimonis de vida, els que tenim en la trobada amb el Crist, i en el Déu de Jesucrist, el sentit de les nostres vides. Aqeusta mirada de fe e la «trobada» amb Jesucrist és el que fa que la manera de mirar la vida canviï, la manera de sentir en el cor sigui diferent, i la manera de prendre decisions i discernir què té valor o no en té, vingui molt marcada per aquesta trobada de persona a Persona”.

Cita de l’evangeli:

Els deixebles d’Emmaús (Lc 24,13-35): “No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí?”

PROPOSTES DEL RECTOR MAYOR
 • Descobrim que la fe i l’esperança avancen juntes.
 • convertir-se a l’esperança significa creure en el projecte de l’Evangeli.
 • Aprenem que la pregària es escola d’esperança.
TEMÀTIQUES QUE ES TRACTEN EN AQUEST BLOC
 • Don Bosco, ens proposa un camí de felicitat.
 • Alumnes i seguidors de Don Bosco, exemples de santedat.
 • Buscar la nostra vocació.
 • Viure la vida com a festa.
 • la fe com a felicitat (les benaurances).
 • El projecte de l’Evangeli, un projecte d’esperança.
 • Quaresma, caminar amb Jesús.
 • Donar la vida pels altres.
 • Testimonis de creients que la trobada de Jesús ha canviat la seva vida.
 • Viure la interioritat.
 • Aprendre a pregar.
 • Experimentar a Déu/Jesús proper.
CITA DE L´ESTRENA

“Com hem pogut experimentar, les circumstàncies lligades a l’epidèmia d’aquests mesos ha fer sorgir alguns signes de desaparició de l’esperança. Però, per això mateix, vull indicar alguns signes de la bellesa de l’esperança evangèlica plenament compresa i viscuda que ens situï en un camí en el que puguem expressar la força del carisma salesià viscut amb esperança. Sento que, com a Família de Don Bosco a l’Església i al món, és aquest el testimoni que s’espera de nosaltres: la capacitat de viure amb esperança”.

Cita de l’evangeli:

El Bon Samarità (Lc 10,25-37): “Vés, i tu fes igual”.

PROPOSTES DEL RECTOR MAYOR
 • Creixem vivint amb sentit els cansaments de la vida quotidiana.
 • Divulguem i llegim (ja sigui sols, en família o en grups), la darrera encíclica Fratelli tutti que posa en el centre la fraternitat
TEMÀTIQUES QUE ES TRACTEN EN AQUEST BLOC
 • Bona setmana
 • Propostes de formació:
  • De l’estrena
  • Del sentit evangelitzador de la nostra missió
  • Fratelli tutti.
  • Reflexió per a l’equip local de pastoral/consell de la CEP
 • Propostes de pregària i celebració:
  • Pregar en equip
  • Recessos a partir dels tres textos de l’evangeli
  • Celebracions: inici i final de curs

PRESENTACIÓ DELS MATERIALS

QUÈ OFERIM
 • Presentació dels materials
 • Objectius per a les comunitats SDB i les comunitats educativopastorals
 • Activitat per presentar el lema
QUÈ OFERIM
 • Tridu i festa de Don Bosco
 • Novena i festa de Maria Auxiliadora
 • Pregàries
 • Celebracions interreligioses
QUÈ OFERIM
 • Activitat introductòria de cada bloc per etapes
 • Bon dia/bona tarda/bona nit per etapes
 • Celebració trimestral unida a la tutoria per etapes
 • Convivències
QUÈ OFERIM
 • Bona tarda per nivells
 • Activitat introductòria de cada bloc
 • Una activitat per trimestre
 • Final celebratiu per trimestre
 • Activitat per a l’estiu
QUÈ OFERIM
 • Activitat introductòria de cada bloc per etapes
 • Bon dia/bona tarda/bona nit per etapes
 • Celebració trimestral amb treball previ per etapes
 • Convivències
QUÈ OFERIM
 • Celebracions penitencials
 • Materials per als temps forts
QUÈ OFERIM
 • Presentación de los materiales
 • Objetivos para comunidades SDB y comunidades educativo-pastorales
 • Actividad para presentar el lema
QUÈ OFERIM
 • Presentación de los materiales
 • Objetivos para comunidades SDB y comunidades educativo-pastorales
 • Actividad para presentar el lema

IMATGE VISUAL