Canal de l’informant i ambient segur

Canal de denúncies de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora

Salesians Maria Auxiliadora es regeix per un Codi Ètic i compta amb un Codi de Conducta de bon tracte el principal objectiu del qual és potenciar l’ètica corporativa per part de totes les persones que es relacionen amb l’entitat en l’exercici de la seva activitat.

Per això, els qui formin part de l’entitat han de contribuir a l’assoliment de la seva missió a través d’un comportament que reflecteixi de manera consistent els seus principis i valors.

En conseqüència, Salesians Maria Auxiliadora valora molt positivament que les persones que es relacionen amb l’entitat sigui com sigui la seva relació (bé sigui laboral, becaris, treballadors en període de formació que percebin o no remuneració, aquells fins i tot que no tenen una relació laboral establerta que han obtingut informació sobre infraccions durant el període de selecció o precontractual, voluntaris, participants en projectes o activitats, proveïdors o col·laboradors), denunciïn aquells comportaments que infringeixin el Codi de Conducta que resultin irregulars, il·lícits o delictius.

En aquest sentit, posem a la disposició de totes les persones un canal de denúncies a fi de què reportin els incompliments del Codi de Conducta o aquelles irregularitats, il·lícits o comportaments delictius que detectin en el si de l’entitat.

Es tracta d’un canal que tramitarà el contingut de les denúncies cap a l’òrgan d’administració i govern que correspongui segons el contingut o segons la tipologia de la infracció.

A aquest canal intern s’incorporaran les mesures de garanties a l’informant recollides en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Quan he de denunciar?

D’acord amb el Reglament, a través d’aquest canal confidencial de denúncies s’haurà d’informar de les conductes irregulars, il·lícites o delictives comeses per algun membre de la Inspectoria Salesiana «Maria Auxiliadora» relacionades, entre altres, amb les següents àrees:

 

No se visualiza
Protecció de menors i persones vulnerables

Qualsevol forma de violència per acció, omissió o tracte negligent que privi a les persones, especialment a menors d’edat o en situació de vulnerabilitat, dels seus drets i benestar, que amenaci o interfereixi el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seva forma i mitjà de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la violència digital.

Més información

Confidencialitat de la informació

Qualsevol utilització no autoritzada de la informació no pública de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora o dels seus usuaris.

Abusos o assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral

Conductes d’assetjament en el treball que suposen assetjament sexual i per raó de sexe menyscabant la dignitat de les treballadores i treballadors.

Abusos o assetjament fets entre persones relacionades amb l'entitat.

Qualsevol tipus d’assetjament o abús que no se circumscriu exclusivament a l’àmbit laboral podent afectar persones voluntàries, participants en projectes o activitats, proveïdors o col·laboradors.

Protecció de dades

Utilització inadequada o vulneració dels drets d’informació de caràcter personal.

Conflicte d'interessos

Situacions personals o relacions inapropiades amb tercers que puguin condicionar el correcte acompliment dels deures envers la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora en anteposar els interessos personals als de l’entitat.

Corrupció

Beneficis a un funcionari públic per a influir en la seva decisió, per a obtenir avantatges o per a compensar un avantatge obtingut en el passat, inclosos els pagaments de facilitació o d’agilitació; garantir qualsevol benefici a persones que no siguin funcionaris públics per a induir o recompensar l’acompliment indegut de la seva funció; la implicació d’un usuari en una decisió de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora que comporti un benefici directe o indirecte per a aqueix usuari o per a alguna persona relacionada amb aquest.

Drets dels/les treballadors/es

Conductes que posin en perill la salut i la integritat dels treballadors, o que generin situacions de discriminació.

Recursos informàtics

Utilització inadequada dels equips informàtics de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, descàrrega no autoritzada de programes.

Fraus

Enganys i omissions d’informació rellevant a tercers.

Anomalies en l'origen i destinació de finançament

Conductes que facin ineficaces les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals internes, així com l’obtenció, gestió i ocupació fraudulenta d’ajudes o subvencions públiques.

Transparència en matèria econòmica

Ocultació de béns, així com registre i anàlisi sistemàtics de transaccions comercials i financeres incomplint la normativa comptable.

Formulari per a les denúncies

Si desitges comunicar una denúncia a la Inspectoria Salesiana «Maria Auxiliadora» pots realitzar-la a través del formulari que posem a la teva disposició

Preguntes freqüents

Aquestes són les preguntes més freqüents que rebem. Per favor, llegeix-les abans de contactar amb la nostra entitat.

No se visualiza
Què és un canal de denúncies?

És un mecanisme a la disposició de tota persona física o jurídica que tingui algun tipus de relació amb l’entitat i a través del qual es pot comunicar una infracció normativa, irregularitat, il·lícit o delicte. És un sistema que permet als informants la protecció de la seva identitat, la confidencialitat de les informacions i l’anonimat si és el cas.

Com es poden formular les denúncies?

El sistema intern permet que pugui fer-se per escrit, verbalment o tots dos, de manera segura, de manera que pugui triar el seu anonimat si així opta fer-ho, es garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i la identitat de qualsevol tercer esmentat en la comunicació.

L’informant pot, si així ho considera oportú, indicar un domicili o un correu electrònic on rebre les notificacions que es vagin generant per al seu seguiment.

Quines garanties i beneficis ofereix l'ús d'aquest canal?

En primer lloc, es fomenta la transparència i la rendició de comptes de la institució, la qual cosa ajuda a prevenir la corrupció i altres activitats il·legals.

En segon lloc, es protegeix els informants de possibles represàlies, la qual cosa pot fomentar una cultura de denúncia i ajudar a destapar activitats il·legals.

En tercer lloc, la llei pot ajudar a millorar la confiança del públic en les organitzacions, ja que demostra que les organitzacions estan compromeses amb l’ètica i la integritat.

Qui presenti una comunicació té dret al fet que la seva identitat no sigui revelada. Però, si és el cas, podrà ser comunicada a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Es pot denunciar un fet sense tindre’n proves?

Encara que és possible presentar una denúncia sense proves concretes, és important saber que la falta d’evidència i suports documentals pot afectar la credibilitat de la denúncia i reduir les possibilitats de continuïtat i resolució del procediment. Igualment és important que es basen en fets reals i no en meres sospites o conjectures.

Es recorda que presentar una denúncia falsa o infundada pot constituir un delicte de calúmnies i les seves corresponents conseqüències legal

S'informarà el denunciat que existeix una denúncia en contra seva?

. El denunciat ha de tenir coneixement que s’ha formulat una denúncia en contra seva i, per tant, tindrà dret a l’accés a tots els documents integrants en el procediment administratiu incoat contra ell, però tindrà restringit l’accés als documents o la informació continguda en aquests que contingui dades protegides de tercers, com és el cas de la identitat del denunciant.

Quin és el procediment una vegada interposada la denúncia?

Una vegada rebuda la denúncia, el sistema genera un codi únic que només coneix l’informant. Posteriorment, i a exclusió de les dades personals del denunciant, l’òrgan d’administració o de govern de l’entitat, després d’una primera valoració, designarà el responsable o equip de responsables per a atendre el cas, segons el contingut de què tracte. El sistema generarà a l’informa’t un justificant de recepció de la comunicació en el termini de 7 dies naturals següents a la seva recepció, llevat que pugui posar-se en perill la confidencialitat de la comunicació. El termini per a donar respostes a les actuacions d’investigació no podrà ser superior a 3 mesos, a excepció dels casos de màxima complexitat, i en aquest cas, podrà estendre’s altres 3 mesos addicionals. La investigació respecte dels fets denunciats podrà concloure amb una resolució eximent, si no ha quedat acreditat l’incompliment legal o del codi de conducta de l’entitat, o -en cas contrari- condemnatòria. L’expedient deixarà constància de les raons d’una i una altra decisió.

Quin tractament tenen les dades personals en el marc del Canal de Denúncies?

Totes les dades de caràcter personal facilitats a fi de la denúncia seran tractats de conformitat tant al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per a fins legítims i específics en relació a la investigació que pugui sorgir a conseqüència de la denúncia, no s’utilitzaran per a fins incompatibles i seran adequats i no excessius en relació amb les citades finalitats.

Atesa la protecció de l’informant regulat en la norma 3/2023 de 20 de febrer, l’accés queda limitat a:

 • el responsable del sistema o qui el gestiona directament,
 • el responsable de recursos humans o òrgan competentment designat en el cas que procedeixi adoptar mesures disciplinàries contra un treballador
 • el responsable dels serveis jurídics de l’entitat quan sigui procedent l’adopció de mesures legals en relació amb els fets informats.
 • els encarregats de tractament que eventualment es designen.
 • El delegat de protecció de dades.

PROMOCIÓ DE VALORS ÈTICS I LA PROTECCIÓ DE MENORS I PERSONES VULNERABLES

 Perquè aquests casos, en totes les seues formes, no ocorrin més, hi cal una contínua i profunda conversió dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces que involucren a tots a l’Església, de manera que la santedat personal i el compromís moral contribueixin a promoure la plena credibilitat de l’anunci evangèlic i l’eficàcia de la missió de l’Església. Per tant, és bo que s’adopten a nivell universal procediments dirigits a prevenir i combatre aquests crims que traeixen la confiança dels fidels.

 

Motu Proprio “Vox estis lux mundi”, 9 maig 2019.

Crear ambients segurs per a la protecció del menor

En els últims anys, la nostra Inspectoria ha fet un important treball en el camp de la protecció de menors, conscients que és una urgència que naix del nostre Sistema Preventiu. Per això, treballem perquè tots els nostres centres siguin ambients segurs especialment per als menors i adults vulnerables. Donem resposta així, al nostre propi sistema educatiu, i al que les lleis van demanant per a totes les entitats que es dediquin al treball amb menors. Per a això, s’ha realitzat:

En la Inspectoria existeix la Comissió inspectorial de protecció de menors i, en cadascuna de les nostres obres, existeix la comissió local i un coordinador de protecció.

Hem elaborat un Codi de Conducta i un protocol d’aplicació quan es produeix una denúncia d’aquest. Tots els educadors, animadors, salesians, personal que treballa amb nosaltres coneix aqueix Codi i ha signat el seu compliment.

En cada ambient pastoral, s’han fixat protocols per a acompanyar els menors en situacions que poden ocórrer en el seu entorn familiar o en altres àmbits de la seva vida i que arriben a coneixement dels interessats.

S’hi estan aplicant protocols d’actuació davant situacions d’assetjament escolar o bullying, impartint formació a educadors, a les famílies i als mateixos nois, noies, adolescents i joves.

S’han organitzat jornades de formació en aquest camp, especialment destinades als directors, per a preparar-se en la prevenció, acompanyament, actuació en aquest àmbit.

Hem engegat processos de justícia restaurativa amb professionals externs que treballen amb nosaltres a nivell terapèutic, espiritual i restauratiu, per a atendre possibles víctimes d’abusos per part de membres de la nostra institució.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres, a través del correu: ambienteseguro@salesianos.edu

 

Codi de conducta per a la protecció de menors i adults vulnerables

Els “Salesians de Don Bosco” realitzen la seva missió educatiu-pastoral en favor dels joves des d’un conjunt d’obres educatives animades per comunitats salesianes amb una diversitat d’ambients i serveis (escoles, centres juvenils, parròquies, plataformes socials, esports, activitats culturals i recreatives, etc.).

 

La nostra missió està destinada, majoritàriament, a menors d’edat i també a adults vulnerables. Considerem menors d’edat a les persones menors de 18 anys; i adults vulnerables, a les persones d’almenys 18 anys d’edat que, per raons de discapacitat, malaltia o pel context en el qual es troben, són o poden ser incapaces de protegir-se a si mateixes de potencials danys o situacions d’explotació.

 

L’estil educatiu salesià es fonamenta en el Sistema Preventiu de Don Bosco. Aquest sistema està basat en l’amor com a força alliberadora, la raó des de la racionalitat en les propostes educatives i la religió sustentada en la fe en Déu com a font de sentit. Tot el personal de les cases de la Inspectoria està cridat a desenvolupar aquest sistema per a la promoció integral de la infància i el jovent que se’ls confia.

 

Des d’aquest esperit preventiu, s’ofereix el present Codi de Conducta per a la protecció davant pràctiques abusives, amb la intenció que, en les presències educatiu-pastorals de les Inspectories Salesianes, tots els agents educatius i tota persona en contacte amb menors i adults vulnerables es comprometen a garantir-los un espai segur, un tracte digne i un ambient positiu de creixement personal integral.

Protocol d’actuació per a la protecció de menors i adults vulnerables a les cases salesianes de la inspectoria

En la Inspectoria Salesiana “Maria Auxiliadora”, a més del Codi de Conducta per a la Protecció de Menors i Adults Vulnerables, existeix el present protocol d’actuació. El mateix té com a objectiu d’indicar de quina manera i amb quins instruments ha de ser conegut, respectat i compliment aquest Codi per tot el personal de la Inspectoria en cadascuna de les Cases/Obres Salesianes en les quals aquesta desenvolupa la seva missió educatiu-pastoral i com cal procedir quan es produeix una actuació contrària a aquest.

Documents de referència

FINALITAT I PROCEDIMENT DEL CANAL DE DENÚNCIA

Des d’una mirada àmplia i oberta a la realitat de la vida quotidiana d’una Casa Salesiana, entenem per Canal de Denúncia el conjunt de mitjans utilitzats per a la comunicació directa de qualsevol incident o situació que vagi en contra de la promoció dels valors ètics i la protecció dels menors i adults vulnerables, segons el que s’estableix en el Codi de Conducta de la Inspectoria Salesiana “María Auxiliadora” o en qualsevol dels documents que, a tal fi, estan reconeguts en cadascuna de les entitats que formen part de la missió educativa salesiana i que tenen la seua seu en aquesta Casa.

 

En concret, i tal com es recull en el punt 3.5. del Codi de Conducta, el Canal de Denúncia serveix per a comunicar les conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació d’aquest codi, o per a consultar dubtes que poguessin sorgir sobre la seva interpretació.

Processos de justícia restaurativa

 

 

La Inspectoria Salesiana “Maria Auxiliadora” ofereix atenció a les seues víctimes d’abusos oferint-los processos de sanació personal per mitjà d’un grup de professionals en Justícia Restaurativa. Aquests professionals són externs i independents a la Inspectoria Salesiana.

Som conscients que la veu de les víctimes en la majoria de les vegades no ha estat escoltada ni atesa adequadament, i que la ferida causada roman oberta. Aquests processos, complementaris del recorregut de la justícia penal o canònica que tinguin els fets, són útils per a satisfer necessitats en les persones danyades per aquestes greus conductes.

Les trobades restauratives són processos de comunicació ètica. Busquen potenciar el valor de la pau. Descansen sobre la responsabilitat, l’autonomia, l’honestedat i l’alteritat. Tenen com a instrument la paraula i l’escolta; en definitiva, el diàleg. Les trobades són dirigides per una persona imparcial: un facilitador o mediador, i requereixen la signatura del consentiment de totes les parts participants en el procés.

Els professionals amb els quals treballem han detectat, en els casos que atenen, que la majoria de les víctimes necessiten restablir la seua salut psíquica o emocional desnuant el vincle que els uneix amb l’agressor i que es va construir amb l’agressió mateixa. Els hi cal ser reconeguts en el mal patit, creure en la seva versió, tant per part de l’agressor com de la institució a la qual pertany o pertanyia. Els hi cal narrar les conseqüències que aquell comportament ha tingut en la seua vida, i rebre garanties que no es tornaran a repetir fets similars amb altres persones.

Els processos de justícia restaurativa solen durar entre 14 i 20 mesos. Es desenvolupen mitjançant nombroses trobades: amb la víctima, i en paral·lel amb el victimari; amb les persones que van poder ser testimonis dels fets per a resignificar la relació danyada amb persones i llocs, amb la pròpia Institució. I si el camí per totes dues parts ho permet, entre víctima i victimari.

Comissió inspectorial

Des de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora es posa en marxa la Comissió de Protecció de menors i ambients per a reafirmar el compromís amb la protecció cap a les persones menors i vulnerables, així com l’especial atenció a les víctimes d’abusos i els seus familiars.

L’àmbit de treball de la comissió és la promoció dels valors ètics, amb especial èmfasi en la protecció dels menors a través de la promoció dels Drets de la infància i de la prevenció dels abusos de tota mena i la lluita contra aquests.

 • P. José Luis Navarro Santotomás. SDB (Vicari Inspectorial-Coordinador)
 • P. Alberto Payá Rico. SDB (Secretari Inspectorial i Llic. en Dret Canònic)
 • Sra. Ester Muñoz Muñoz. (Fund. Don Bosco Salesianos Social. Psicòloga i Advocada)
 • Sra. Maria Àngels Pavó. (Col·legi Sant Vicenç dels Horts. Orientadora)
 • P. Juan Carlos Macías. SDB (Psicòleg)
 • Sr. Carlos Martín. (Delegat de Comunicació)
 • Sr. Jesús Muñoz de Priego. (Advocat)

Misió

 • Elaborar i mantenir al dia el Codi de conducta i el Protocol d’actuació per a ús dels educadors i tot el personal que treballa en l’àmbit salesià.
 • Elaborar i perfeccionar constantment el “Protocol d’acció per a casos d’infracciódels principis ètics i d’abusos de menors”.
 • Tractar els casos que es presenten a la comissió, acollint les denuncia, escoltant els implicats, investigant els fets i, finalment, emetent un dictamen amb propostes d’acció (educatives, jurídiques, comunicatives…) al servei del P. Inspector. Fins al moment s’ha optat amb convicció per l’atenció a les víctimes amb un enfocament restauratiu, deixant-nos assessorar per professionals externs, amb aquestes tasques principals:
  • Acollir cada cas a través del coordinador inspectorial de protecció del menor i de la comissió de protecció de menors.
  • Investigació a partir dels casos rebuts.
  • Contacte amb les víctimes. Proposta de trobada personal. Escolta, acolliment i petició de perdó.
  • Contacte amb els salesians que han sigut acusats d’abús sexual. Trobada personal. Comunicació d’obertura d’investigació. Proposta de suport psicològic.
 • Proposta de reparació mitjançant processos de justícia restaurativa, tant a víctimes com a victimaris.
 • Atenció a les diferents necessitats vinculades amb el mal patit i a les peticions que referent a això les víctimes hagin pogut formular en el marc d’un procés acompanyat.
 • Exercir el càrrec de portaveu de la Inspectoria Salesiana davant els mitjans de comunicació i la societat en general.
 • Acompanyar, per si mateix o per altres professionals, a les persones víctimes d’abusos en tot el que necessitin per a recuperar-se.
 • Proposar mesures preventives i elements de formació per a tot el personal de la Inspectoria Salesiana en els àmbits de competència de la comissió.

descàrrega de documents

Oferim a continuació tots els codis i protocols que tenen relació amb aquest canal de denúncies

Codi Ètic
Codi de Conducta de Bon Tracte
Reglament del Canal de denúncies
Protocol de Bon Tracte
Protocol enfront de l'assetjament sexual laboral