11 febrero 2015

En el conjunt del panorama educatiu europeu i en moltes institucions educatives, s’assisteix a un procés de reflexió i millora que està fent que es vagin adequant les metodologies d’ensenyament i aprenentatge als contextos del segle actual.
 
Amb tot això, la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora vol servir d’altaveu i plataforma de reconeixement i significació dels bons processos de treball que ja estan donant resultats, després d’uns anys de posada en pràctica, o els projectes de nova implantació, que ja estiguin veient la llum a les aules. Aquest certamen pretén oferir camins que portin a la millora contínua ia seguir sengles d’excel·lència en el desenvolupament del treball educatiu de les escoles salesianes.
 
Des de l’ambient d’escola es llança aquesta activitat amb la seguretat del bon treball realitzat amb projectes nous i bons resultats, apostant per fer de la pràctica educativa una tasca excel·lent i rigorosa, que pretén l’educació del jove amb metodologies ben dissenyades, que ofereixen bons resultats a els destinataris, i a més pretén assenyalar, significar i donar-lo a conèixer, per a la millora i l’enriquiment compartit de les escoles salesianes.

Els principals objectius del certamen són:

1. Donar a conèixer les experiències pedagògiques (educatives-evangelitzadores) d’especial interès que s’estan realitzant en les escoles de la Inspectoria.
 
2. Incentivar el treball d’innovació pedagògica i de projectes sobre R + D + I en tots els centres de la Inspectoria.
 
3. Provocar l’aprenentatge compartit, aprenent els uns dels altres, especialment aquelles experiències educatives i pedagògiques importants per a les escoles.
 
4. Estimular el sentiment de satisfacció pel treball realitzat en les escoles.
 
La present convocatòria contempla les següents modalitats de participació:

A) MODALITAT DE BONA PRÀCTICA EDUCATIVA 

Aquí entren totes les experiències que s’han vingut a desenvolupar durant un temps superior a dos anys i de la qual ja hi ha hagut oportunitat de consultar resultats fiables.
 
Podran acollir-se a aquesta modalitat els treballs que compleixin amb els següents criteris:
 
• Experiències educatives que puguin marcar algunes diferències en les maneres de fer, objectius a perseguir, consecució de metes i resultats i que puguin suposar recerca, desenvolupament i innovació per al col·legi i el seu professorat.
 
• Experiències educatives que després de ser sotmeses a un procés d’avaluació s’hagi constatat fefaentment que aporten millores qualitatives i quantitatives als processos d’ensenyament aprenentatge.
 
• Tenir un recorregut d’implantació i experimentació d’almenys, dos cursos escolars.
 
• Que comptin amb un model teòric de referència
 
• Que estiguin referides als processos d’acció docent en qualsevol dels àmbits del centre.

B) MODALITAT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

Aquí entra aquella acció programada, posada en marxa o no, que pels seus objectius, continguts i metodologia permet establir hipòtesis fonamentades d’èxit quan el temps de realització permeti la constatació de resultats i objectius contrastables.
 
Podran acollir-se a aquesta modalitat els treballs que compleixin amb els següents criteris:
 
• Els projectes han d’aparèixer en la programació anual, estar relacionats amb el currículum i formar part de la pràctica di&
agrave;ria de l’acció docent i formativa de l’alumnat. El projecte I + D ha de contemplar els coneixements, competències o habilitats que es desenvolupen al centre.
 
• Els projectes han d’oferir seguretat de continuïtat en el temps, és a dir, han de ser sostenibles i que puguin usar-se en l’experiència docent futura. Han de formar part dels processos d’ensenyament i aprenentatge actuals i apuntant al futur.
 
• Els projectes, si és possible, han de néixer de la interdisciplinarietat de les diferents àrees, diferents CF, CP i altres mesures formatives impartides al centre salesià.
 
• Els projectes han d’estar documentats amb una programació escrita i una previsió de resultats, per servir de referent a altres centres salesians. És a dir, que pugui ser replicat en els diferents centres salesians per facilitar l’assoliment dels objectius marcats pels diferents centres.
 
• Els projectes han de servir de motivació per seguir innovant en els diversos camps i servir de fil conductor per a la consecució de les competències personals, professionals i socials proposades en les diferents etapes, cicles, cursos o ensenyaments de l’FP.
 
• Els projectes hauran de ser flexibles, és a dir, s’adaptaran a mètodes interactius entre el docent i l’alumnat de manera que respongui a les seves diverses necessitats i característiques de l’aprenentatge.
 
• Ha de fomentar el treball en grup sense distinció de sexe, raça o religió dels diferents alumnes dels nostres centres. La tasca educativa-integral sempre estarà present, tenint-les en compte a l’hora de definir els objectius i les accions.
 
• Utilitza diversitat de recursos i materials. Realitza un adequat aprofitament dels recursos de què disposa el centre, els integra i rendibilitza: Eines professionals, material última generació, TIC, etc.
 
• Els projectes poden haver-se presentat a diversos Premis i / o Concursos fora de la nostra realitat salesiana, i poden haver format part en projectes conjunts escola, empresa, universitat o altres, i fins i tot haver estat publicats.

Els centres que vulguin presentar projectes a aquest certamen tenen fins al proper 24 de maig de 2015. Tots els treballs presentats seran valorats per un jurat integrat per representants dels diferents centres de la Inspectoria.
 
Tots els treballs que arribin al reconeixement de bona pràctica o projecte d’innovació educativa seran publicats a la pàgina web de la Inspectoria i, en la mesura que sigui possible, donats a conèixer a través de qualsevol altra plataforma adequada.
 
Tots els treballs que arribin a la qualificació de bona pràctica o projecte d’innovació rebran un reconeixement per la feina feta. Els tres primers treballs del rànquing, en cadascuna de les modalitats, rebran una quantitat econòmica per al centre per a l’adquisició de material tecnològic o suport als projectes d’innovació i bones pràctiques realitzats. Es reparteixen de la següent manera:
 
– 1r premi: 600 €
– 2n premi: 400 €
– 3r premi: 200 €

També et pot interessar …