Economia

«Que cadascú, com a bon administrador de la multiforme gràcia de Déu, posi al servei dels altres els dons que hagi rebut».

1 Pere 4:10

Per a nosaltres, Salesians, una “Nova Economia” no té el mateix significat que en l’Economia dels Bancs i la Indústria. No vol dir necessàriament haver de trobar frases o conceptes sorprenents. Moltes vegades «el nou» pot ser representat pel redescobriment de valors fonamentals perduts. I així podem identificar les línies a seguir per a una nova economia salesiana:

  • Redescobrir la nostra missió en la societat canviant.
  • Racionalitzar la nostra gestió (Des de la gestió d’alt nivell, propietat i capital, fins al nivell més bàsic, identificant i eliminant despeses innecessàries).
  • Comunicar i compartir les nostres experiències per crear un patrimoni de coneixement comú, una xarxa (provincial, nacional i europea).
  • Invertir en comunicació per a «publicitar» i difondre el nostre treball i les nostres bones accions.
  • Invertir en la persona en lloc de en els actius. Sense “Salesians bons, raonables i honestos”, qualsevol inversió estarà destinada a donar pocs fruits.

No hi ha dubte que les transformacions que tenen lloc en les nostres províncies ja tenen fortes repercussions en l’organització i les estructures dels nostres treballs i requereixen una reforma incisiva. 

L’objectiu de la nostra economia és explorar les perspectives que s’obren per a les obres, perquè siguin més àgils i productives enfront d’una societat en constant canvi.

Jean Paul Muller

Ecònom General de la Congregació Salesiana

La Delegació d’Economia treballa per a

Assegurar les condicions perquè cada presència sigui un testimoni de més transparència, rigor, impacte social i reconeixement per part dels nostres destinataris.

Per a això,

  • Revisa i posa al dia l’arxiu general dels centres on es troba la documentació econòmica de major importància i proporciona mitjans per tenir al dia els documents exigits per la legislació vigent.
  • Dissenya, amb els administradors, la comunitat salesiana i la comunitat educativa un pla d’inversions a cinc anys, proposant noves formes de finançament.
  • Afavoreix la formació tècnica i professional dels administradors facilitant mitjans per fer-ho.
  • Optimitza els recursos humans, econòmics i financers de cadascuna de les nostres presències, amb responsabilitat, transparència i solidaritat.
  • Procura la conservació i neteja dels edificis, instal·lacions, vehicles i mitjans tecnològics, com una expressió concreta de la nostra pobresa, i recomana utilitzar, en la mesura del possible, els mitjans i recursos dels quals disposa la Inspectoria.

Últimes notícies

Economia
 

Vocació Salesiana

r

Sistema Preventiu